مقاله عوامل موثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی (سلامت روان دانش آموزان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر سلامت روان دختران دبیرستانی شهر بوشهر بر اساس نظریه شناخت اجتماعی (سلامت روان دانش آموزان)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه شناخت اجتماعی
مقاله سلامت روان دانش آموزان
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله انگیزش تحصیلی
مقاله خودکارآمدی اجتماعی
مقاله اضطراب پیشرفت تحصیلی
مقاله بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیب زهره
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی آزیتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از مقوله های مهم در مباحث روان شناسی و روان پزشکی سلامت روان است که عوامل متعددی بر آن تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر سلامت روان دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بوشهر مبتنی بر نظریه شناخت اجتماعی است.
مواد و روش ها: این مطالعه، پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در آن ۵۰۰ نفر دانش آموز دختر دبیرستان های دولتی شهر بوشهر به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای خوشه ای موردبررسی قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه های استاندارد خودکارآمدی اجتماعی، اضطراب پیشرفت تحصیلی، حمایت اجتماعی چند بعدی، انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی (SF-36) جمع آوری گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS20 با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی در سطح معناداری ۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: دانش آموزان مورد بررسی از سطح سلامت روان متوسطی (۵۰٫۹۹±۱۱) برخوردار بودند و سلامت روان آنان با حمایت اجتماعی، انگیزش تحصیلی و اضطراب تسهیل کننده ارتباط داشت. اضطراب تسهیل کننده، حمایت خانواده و حمایت دوستان ۱۳٫۲% تغییرات سلامت روان را پیشگویی می کردند.
نتیجه گیری: ایجاد محیط حمایت کننده در خانه و مدرسه توسط والدین، دوستان و آموزش نحوه برخورد با اضطراب به ویژه اضطراب تسهیل کننده جهت ارتقاء سلامت روان دانش آموزان دختر ضروری است.