مقاله عوامل موثر بر رفتار وندالیستی درمیان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز (مطالعه موردی؛ منطقه کوت عبداله) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۹۸ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رفتار وندالیستی درمیان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز (مطالعه موردی؛ منطقه کوت عبداله)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وندالیسم
مقاله رفتار وندالیستی
مقاله انحراف اجتماعی
مقاله بزه کاری
مقاله اهواز
مقاله کوت عبداله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدعبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سالمیان سهام
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان بهار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وندالیسم یا تخریب عمومی، یکی از پیچیده ترین نمونه های رفتار انسانی است که نتیجه عوامل و شرایط مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تعیین برخی عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه منطقه کوت عبداله شهر اهواز است. در این زمینه با توجه به نظریات مطرح شده، رابطه جنسیت، پایگاه اجتماعی اقتصادی، موفقیت تحصیلی، متغیرهای درون فردی (شامل احساس محرومیت نسبی، تبعیض، عزت نفس، خویشتن داری)، و پیوند اجتماعی(خانه، مدرسه، دوستان) با بروز رفتارهای وندالیستی بررسی گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و جهت انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۵ دانش آموز انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه بوده و با استفـاده از آزمون های همبستگی پیرسون، آزمون t و رگرسیون چند متغیره به بررسی فرضیات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد به جز جنسیت، میان تمام متغیرهای ذکر شده با وندالیسم رابطه وجود دارد. مقدار R یا هم بستگی میان مقادیری که به وسیله معادله پیش میانی می شوند معادل ۰٫۷۱۱ است که در سطح ۰٫۰۱ معنادار است. باتوجه به این که مدل پژوهش، توان استه است با استفاده از متغیرهای مستقل تعریف شده ۵۰ درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند، می توان گفت از قدرت پیش میانی خوبی برخوردار بوده است.