سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه شیرین حصار – دانشجوی دکتری تخصی مطالعات برنامه درسی –دانشگاه شیراز
حمیده خلقی فرد – دانشجوی دکتری تخصی مطالعات برنامه درسی –دانشگاه شیراز

چکیده:

رضایت شغلی از جمله عواملی است که در زندگی افراد تاثیر بسزایی دارد، در واقع رضایت شغلی نشان دهنده حدی است که افراد از شغلخود راضی هستند و آن را به عنوان محور اصلی زندگی خود تلقی می نمایند ، هدف این پژوهش بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آناز دیدگاه کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی می باشد.روش پژوهش: این پژوهش توصیفی- مقطعی بر روی ۱۳۷ نفر از کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی انجام شد. برای گردآوریداده ها از دو پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد اسمیت، کندال-هالی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هایآماری t و تحلیل واریانس و ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزاراستفاده شد. نتایج: از میان ۱۱ عامل موثر بر رضایت شغلی، رضایت از ماهیت کار (۴/۱۰۲۲)، رضایت از همکاران (۳/۵۸) و رضایت از مدیران (۳/۲۸) دارای بالاترین میانگین و رضایت از امکانات آموزشی (۲/۱۳، امنیت شغلی (۲/۱۳) و مزایای رفاهی و حقوقی (۲/۳۱) دارای پایین ترین میانگین رضایت بودند. بین متغیر های شغلی و رضایت شغلی همبستگی و رابطه معنا داری وجود داشت. نتیجه گیری: کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به کار خود علاقه مند هستند و اگر عوامل بهداشتی شغل نظیر امنیت شغلی، حقوق مزایا ، امکانات رفاهی و آموزشی آنان مورد توجه قرار گیرد رضایت شغلی آنان افزایش می یابد.