مقاله عوامل موثر بر رضایت فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر رضایت فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل موثر بر رضایت فراگیران
مقاله آموزش های شهروندی
مقاله سراهای محله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخانی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: محمدداوودی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سهیلاسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش باهدف کلی شناسایی عوامل موثر بر رضایت فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر جمع آوری اطلاعات و کنترل متغیرها توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری کلیه فراگیران کلاس های آموزشی در سراهای محله شهر تهران است که از این میان تعداد ۴۵۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات متخصصان و استادان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. پایایی ابزار با استفاده از نرم افزار آماری spss ضریب آلفای کرونباخ، ۰٫۹۲ به دست آمد. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، رضایتمندی فراگیران از خدمات آموزشی در شش عامل خلاصه شدند و سپس با استفاده از آزمون توکی میزان رضایت فراگیران در بین همه سراهای محله و در میان مناطق معنی دار بود. نهایتا با استفاده از آزمون فریدمن اولویت بندی این عوامل صورت گرفت.
یافته ها: عامل محیطی (موقعیتی) مهم ترین عامل و عامل های آموزشی، ارتباطی، مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی و تکنولوژیکی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار داشتند.
نتیجه گیری: رضایت کلی سنجیده شد و به طورکلی فراگیران از آموزش های شهروندی سراهای محله شهر تهران رضایت داشتند.