مقاله عوامل موثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در بین گلخانه داران شهرستان ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در بین گلخانه داران شهرستان ورامین
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزی ارگانیک
مقاله دانش
مقاله گلخانه دار
مقاله ورامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دین پناه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر دانش کشاورزی ارگانیک در بین گلخانه داران شهرستان ورامین بود. روش تحقیق توصیفی، همبستگی بود. گلخانه داران شهرستان ورامین به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (N=125) که برای مطالعه آن ها از روش سرشماری استفاده گردید. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیات علمی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تایید شد. آزمون مقدماتی و پایایی پرسشنامه از طریق تکمیل ۳۰ پرسشنامه به وسیله کشاورزان در یکی از شهرستان های خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ محاسبه گردید. نتایج نشان داد که وضعیت دانش کشاورزی ارگانیک ۱۳٫۳ درصد از پاسخگویان در سطح کم، ۴۴٫۲ درصد در سطح متوسط و ۴۲٫۵ درصد در سطح زیاد بود. همچنین وضعیت اکولوژیکی، مشارکت اجتماعی و قابلیت رویت نوآوری های کشاورزی ارگانیک، ۷۰٫۸ درصد از تغییرات دانش کشاورزی ارگانیک را تبیین نمود.