سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید فعلی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مسیب بقایی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
نوشین بنداریان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
آرزو میرزایی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

آزمون خاک روشی سریع و دقیق است که به موقع م یتوان آن را انجام و توصیه کودی صحیح را ارایه نمود نمونه برداری صحیح ودقیق از خاک مزرعه اولین مرحله آزمون خاک است که توسط کشاورزان صورت می پذیرد و کاری بسیار مهم و حساس می باشد که تعیین کننده درجه دقت و صحت نتایج بدست آمده خواهد بود از این رو هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر دانش کشاورزان درباره اصول نمونه برداری از خاک زراعی است ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سوالات بسته پاسخ بوده که روایی و پایایی آن تایید گردید. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه کشاورزان شهرستان شهرضا استان اصفهان می باشد N=9825 که ازاین میان تعداد ۲۱۵ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و درنهایت ۱۹۵ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت N=195نتایج توصیفی تحقیق نشان میدهند که دانش اکثریت کشاورزان ۱۲۲ نفر یا ۶۲/۶۰ درصد درباره اصول نمونه برداری از خاک زراعی در سطح خوب و ۳۷/۴۰ درصد ۷۳ نفر دانش آ«ها در سطح متوسط است در آزمون رگرسیون چند گانه خطی متغیرهای تماسهای ترویجی درباره آزمون خاک زراعی استفاده از منابع اطلاعاتی درباره آزمون خاک زراعی و اندازه زمین زراعی ملکی توانایی تبیین ۲۲/۴ درصد از تغییرات دانش کشاورزان درباره اصول نمونه برداری از خاک زراعی را دارا می باشند.