سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مژگان سلطانی علی آبادی – دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)
داریوش پور سراجیان – عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)

چکیده:

امروزه خلاقیت و نواوری سازمانی ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت رقابتی سازمان ها محسوبمیگردد و لذا شناسایی کلیه عوامل تاثیرگذار برموفقیت دراین فرایند برای سازمان های امروزی بسیار مهم است هدف اصلی این مقاله پیشنهاد یک مد لجامع از مجموعه فاکتورهای درون سازمانی موثر برفرایند خلاقیت و نوآوری دردو بعد ساختاری محتوایی و ویژگیهای فردی و نقش استقرار درفضای مدیریت شده پارکها و مراکز رشد فناوری به عنوان فاکتورهای موثر درتوسعه فرایند خلاقیت و نواوری درموسسات دانش بنیان ونحوه تعامل فاکتورهای مذکور با اجزا و عناصر کلیدی پارکهای علم و فناوری همچنین عوامل مثبت و منفی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برفرایند خلاقیت و نواوری موسسات مستقر اثر می گذارد نتایج این مطالعه میتواند پایه ای برای سایر مطالعات درزمینه مدیریت خلاقیت و نوآوری درموسساتدان شبنیان مستقر درپارک ها و مراکز رشد فناوری به خصوص رداولویت بندی عوامل و شاصها و ارزیابی آنها درمحیطهای مختلف کسب و کار بوده همچنین درحوزه ارزیابی و مهندسی مجدد ماموریت اهداف و ساختارمدیریتی و عناصر کلیدی پارک ها و مراکز رشد فناوری کاربرد داشته باشد