مقاله عوامل موثر بر حضوردر کلاس درس ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال ۱۳۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر حضوردر کلاس درس ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال ۱۳۹۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل موثر
مقاله حضور در کلاس
مقاله دانشجویان علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری وانانی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نادری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آیین فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حضور در کلاس به عنوان یک فرصت جهت یادگیری دروس شناخته شده است و غیبت از کلاس می تواند باعث سست شدن این هدف مهم یعنی یادگیری شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر حضور در کلاس درس ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام گردید.
روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی ۱۲۰نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکردکه به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: از دید ۶۴٫۲%(۷۷نفر) دانشجویان شرکت کننده در پژوهش، عامل ایجاد انگیزه توسط استاد بیش ترین نقش را در حضور دانشجویان در کلاس دارد و از نظر ۸٫۳۵%(۴۳نفر) دانشجویان استفاده از وسایل سمعی بصری نقشی در حضور آنها در کلاس درس ندارد. ۱۹ نفر (۸٫۱۵%) دانشجویان با معدل بالاتر از۱۷ ایجاد انگیزه توسط استاد را عامل رغبت خود به کلاس گزارش کردند. ۱۲ نفر (۱۰%) از دانشجویان مذکر مهم ترین عامل حضورشان در کلاس را انجام حضور و غیاب می دانند.
نتیجه گیری: با توجه به این که ایجاد انگیزه توسط اساتید بیش ترین نقش را در حضور دانشجویان در کلاس دارد، لذا اساتید باید جهت افزایش حضور دانشجویان در کلاس های درس از روش هایی مانند تکنیک های خلاق آموزشی و تجهیز کلاس ها استفاده نماید.