سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محسن صدیقی مقدم – کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
زهرا قارون – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

هدف از پژوهش توصیفی – همبستگی حاضر بررسی عوامل موثر برجلب مشارکت فنی بهره برداران در اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی از قنوات شهرستان تفت در استان یزد بود جامعه اماری تحقیق کلیه بهره برداران از قنوات شهرستان تفت ۱۴۴۶۶ بهره بردار بودند با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۲۰ بهره بردار به عنوان نمونه تعیین گردید. نمونه گیری به روش طبقه ای با انتساب متناسب از میان بخشهای شهرستان تفت تعیین شد ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید متخصصان مربوطه قرارگرفت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS:win تجزیه و تحلیل شدند نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای عوامل فنی قنات عوامل اجرایی قنات میزان نگرش نسبت به مشارکت اعتماد و انسجام اجتماعی و روشهای بهدست اوردن اطلعات د رمجموع ۵۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مشارکت فنی بهره برداران در اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی از قنوات شهرستان تفت را تبیین نمودند.