مقاله عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و اولویت بندی آنها بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سرمایه گذاری
مقاله منطقه آزاد
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناهیدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرکسب اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد جواد
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی اصل ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش، تعیین عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و شامل ۵ متغیر است. جامعه آماری، عبارت از پرسنل قراردادی، رسمی (کارشناسان) و مسوولان اجرایی سازمان منطقه آزاد ارس، سرمایه گذاران و نیز دیگر صاحب نظران در این زمینه، حدودا ۳۵۰ نفر می باشند که حجم نمونه انتخابی بر اساس جدول مورگان ۱۹۱ نفر انتخاب می گردد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS16 و روش آماری T-test استفاده گردید. پس از شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس، اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه با استفاده از نرم افزار Expert Choice و از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP)  استفاده گردید.
طبق نتایج بدست آمده همه موارد (عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، عامل سیاستگذاری، عامل مدیریت، عامل مکان یابی) از جمله عوامل موثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس محسوب می شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبین این نکته است که اثر سوء سیاست گذاری های دولت در سطح کلان جامعه و عدم شفافیت و کارایی پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به ترتیب با ضریب اولویت ۰٫۱۲۹۰ و ۰٫۱۲۳۰، مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می شود. عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت ۰٫۱۱۱۹، کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت ۰٫۱۰۸۵ و مکانیابی با ضریب ۰٫۰۹۸۶ در رده های بعدی قرار دارند.