سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
حسن خلیلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد
بهزاد ناظمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده:

مدیریت به عنوان عامل کلیدی و منشا تغییر و تحول و نوآوری در هر کسب و کار تلقی میشود. ترکیب مناسب منابع مالی، مادی، انسانی واجتماعی در جهت اهداف سازمان نیز نیازمند وجود مدیریت توانمند است و مدیریت توانمند مستلزم کسب مشخصههای مورد نیاز برای توانمندسازی به اقتضای نوع شغل و کسب و کار میباشد. بر این اساس مقاله حاضر با بررسی عوامل و مشخصههای توانمندسازی درصدد استخراج این عوامل برای مدیران تعاونیها میباشد. برخی از این عوامل عبارتند از: عوامل فردی، سازمانی و محیطی، عوامل ساختاری، رفتاری، زمینهای وعوامل انگیزشی، عوامل ارتباطی و عوامل شناختی. به این منظور نخست این عوامل در چارچوبها و مدلهای موجود بررسی، سپس با توجه به ویژگی مدیریت تعاونیها به ارائه مدلی برای مدیران تعاونیها اقدام میکند. جهت دستیابی به مدل مورد نظر پاسخ پرسشهای زیر را دنبال میشود: توانمندسازی چیست؟ مشخصهها و معیارهای توانمندسازی کدامند؟ مشخصههای مدیران توانمند برای مدیریت تعاونی کدامند؟ مدل مناسب برای توانمندسازی مدیران تعاونی چیست؟ و در نهایت پیشنهادهایی برای توانمندسازی مدیران تعاونی ارائه میشود.