مقاله عوامل موثر بر تعهد سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تعهد سازمانی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایت شغلی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله مدل تعهد سازمانی سیمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرکبیری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیراحمدی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود نیروی انسانی متعهد در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و وجود چنین نیروی انسانی متعهدی می تواند یک مزیت رقابتی و موقعیت برتر استراتژیک برای سازمان محسوب شود. بسیاری از تحقیقات عملکرد بالا، افزایش بهره وری، کاهش ترک خدمت و جا به جایی کارکنان را نتیجه افزایش تعهد سازمانی کارکنان سازمان ها دانسته اند. بنابراین توجه به عوامل موثر بر تعهد سازمانی مراکز پزشکی شهید شوریده و نور می تواند نتایج گرانبها و مفیدی به همراه داشته باشد. لذا این تحقیق به دنبال بررسی و مطالعه عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان این مراکز بر اساس مدل سیمون است.
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحلیل همبستگی و زمینه یابی محسوب می شود. جامعه آماری، کارکنان تمام وقت مراکز پزشکی شهید شوریده و نور تهران را دربر می گیرد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد سیمون استفاده شده است.
فرضیه های تحقیق در سه سطح کارکنان غیرپزشکی، کارکنان پزشکی و کل کارکنان مورد سنجش قرار گرفته است و بر حسب نوع داده ها، در هر فرضیه از ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرها بهره برده ایم و نتایج حاصل از بررسی فرضیات در این پژوهش عبارتند از:
در سطح کارکنان غیرپزشکی، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی، بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی، بین وضعیت تاهل کارکنان با تعهد سازمانی و همبستگی معکوس بین میزان تحصیلات با تعهد سازمانی مشاهده شد و فرضیه های ذی ربط مورد تایید قرار گرفت.
در سطح کارکنان پزشکی، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی مشاهده شد.
در سطح کل کارکنان، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی، بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و بین وضعیت تاهل با تعهد سازمانی برقرار بود.