مقاله عوامل موثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول ۱۳۹۱ با استفاده از مدل های رگرسیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۴۷ تا ۴۵۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تعداد روزهای بستری بیماران مبتلا به سکته قلبی بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول ۱۳۹۱ با استفاده از مدل های رگرسیون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد روزهای بستری
مقاله رگرسیون
مقاله پواسن تعمیم یافته
مقاله مدل بریده شده در صفر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی فرد عادله
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری سیداحسان
جناب آقای / سرکار خانم: عدنان ربیاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تعداد روزهای بستری بیماران از موضوعاتی است که از ضرورت و اهمیت بالایی برای مدیریت بیمارستان ها و همچنین برای بیماران و خانواده آنها برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود تحقیقات مشابه در این زمینه، تحقیق حاضر به منظور مدل بندی تعداد روزهای بستری بیماران MI بیمارستان واسعی سبزوار و بررسی عوامل موثر بر آن انجام شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در جهت مدل بندی تعداد روزهای بستری بیمارانMI بستری شده در بیمارستان واسعی سبزوار در نیمسال اول ۱۳۹۱ انجام شده است. تعداد ۲۰۱ نفر با استفاده از روش سرشماری وارد این تحقیق شدند و مقادیر تعداد روزهای بستری آنها به عنوان متغیر پاسخ و مقادیر جنسیت، سن و محل سکونت بیماران مورد نظر به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیشرفته و جدید مدل رگرسیونپواسن تعمیم یافته بریده شده در صفر و نرم افزار SAS9.2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که میانگین مدت اقامت بیماران MI بیمارستان واسعی ۴٫۷۸۶ روز می باشد. همچنین یافته های این مطالعه نشان داد که به ازای یک سال افزایش در سن بیمار، مدت اقامت بیمار به طور متوسط یک روز کاهش می یابد. همچنین مدل های رگرسیونی متوسط تعداد روزهای بستری بیماران زن را کمتر از بیماران مرد و نیز بیماران ساکن شهر را کمتر از بیماران ساکن روستا پیش بینی می کنند.
نتیجه گیری: در مقاله حاضر، یک مدل آماری مناسب برای تبیین و مدل بندی مقادیر مربوط به تعداد روزهای بستری بیماران بدست آمد که با توجه به متفاوت بودن مقادیر آن در بخش ها و بیمارستان های مختلف، بکارگیری این مدل های پیشرفته آماری در سایر بیمارستان ها و شهرها توصیه می شود.