مقاله عوامل موثر بر تعامل تولیدکننده و خریداران سازمانی محصولات پتروشیمی مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی جم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر تعامل تولیدکننده و خریداران سازمانی محصولات پتروشیمی مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی جم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خریدار سازمانی
مقاله رفتار خرید سازمانی
مقاله تعامل تولیدکننده و خریدار سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاج زاده نمین ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعامل تولیدکنندگان و خریداران سازمانی را تنها می توان در زمینه اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی آن درک کرد. بنابر این بر اساس عنوان مقاله، چارچوب نظری استخراج گردید و فرضیه های تحقیق تدوین گشت. سپس بر اساس مروری بر ادبیات، پرسشنامه ذیربط طراحی و میان نمونه ای متشکل از پرسنل واحد فروش شرکت جم، به عنوان تولید کننده یا عرضه کننده، و مهمترین خریداران سازمانی توزیع و داده های مفید جمع آوری گردید. با استفاده از آزمون های «تی» یک نمونه ای و فریدمن اقدام به آزمون فرضیه های تحقیق (شامل چهار گروه از متغیرهای محیط، جو، بازیگران و فرایند تعامل) و رتبه بندی آنها، بر مبنای اهمیت، گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که چهار گروه متغیربر تعامل تولیدکننده و خریداران سازمانی محصولات پتروشیمی تاثیرگذار می باشد. اگر چه اهمیت عوامل مذکور یکسان نمی باشد (ویژگی های بازیگران دارای بیشترین تاثیر و فرآیند تعامل دارای کمترین تاثیر می باشد).