سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خیام اکبری اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیری ورزشی دانشگاه ارومیه
میرمحمد کاشف – استادیاراندانشگاه ارومیه
فاطمه سادات حسینی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بهره مندی اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از تکنولوژی می باشد. نمونه آماری تحقیق، ۶۱ نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران است. تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. از پرسش نامه ای استاندارد با با پایاییa =0/81در دو بخش عناصر فردی و محیطی موثر بر بهره مندی از تکنولوژی استفاده شد. یافته ها نشان داد از بین عناصر فردی ، دو عنصر اعتقاد به سودمندی کاربرد تکنولوژی در آموزشو ترس از کاربرد تکنولوژی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در بهره مندی اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران از تکنولوژی دارند. همچنین عناصر محیطی نیاز دانشجویانبه وجود تکنولوژی و کامپیوتر در کلاس های درس و دسترسی به تجهیزات بیشترین تاثیر و حمایت مالی دانشکده و پرسنل متخصص در دانشکده کمترین تاثیر را بر بهره مندی اساتیددارند