مقاله عوامل موثر بر انگیزه خرید آنلاین مصرف کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر انگیزه خرید آنلاین مصرف کننده
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرید آنلاین
مقاله خرید اینترنتی
مقاله انگیزه های خرید
مقاله انگیزه فایده طلبانه
مقاله انگیزه لذت جویانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: گلدوزیان امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی انگیزه های خرید اینترنتی افراد از دو دیدگاه فایده طلبانه و لذت جویانه می پردازد و عوامل انگیزشی ترغیب کنند افراد به خرید آنلاین را در جامعه خریداران اینترنتی تهران و در نمونه ای به حجم ۱۸۰ نفر شناسایی، بررسی و تعیین می کند که چه عواملی، با چه میزان اهمیت بر انگیزه خرید آنلاین خریداران در تهران موثرند و نیز کدام دسته از انگیزه های دوگانه: فایده طلبانه / لذت جویانه، برای خریداران اینترنتی در مراحل جستجو و خرید دارای اهمیت بیشتری هستند و محرک قوی تری محسوب می شوند. در این راستا، شش ارزش فایده طلبانه و پنج ارزش لذت جویانه در خرید اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته اند و نیز رابطه این انگیزه ها با قصد جستجو و قصد خرید در خرید آنلاین شناسایی شده است. برای جمع آوری داده های تحقیق از دو روش استفاده شده است. برای تدوین ادبیات تحقیق از جمله مبانی نظری تجارت الکترونیکی، رفتار مصرف کننده و انگیزه های خرید، از انواع اطلاعات مکتوب کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات خریداران اینترنتی در تهران از پرسشنامه استفاده گردیده است. در تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان و نیز در تعیین پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده های پژوهش و تایید یا رد فرضیه ها مورد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که خرید آنلاین تحت تاثیر انگیزه های فایده طلبانه و لذت جویانه قرار دارد که انگیزه فایده طلبانه محرک قوی تری در خرید آنلاین افراد است و تاثیر بیشتری بر قصد جستجو و قصد خرید آنلاین دارد، در حالی که تاثیر انگیزه لذت جویانه بر قصد خرید غیر مستقیم است و از طریق تاثیرگذاری بر قصد جستجو به قصد خرید منجر می شود. در جامعه خریداران اینترنتی تهران انگیزه فایده طلبانه به ترتیب تحت تاثیر ((صرفه جویی در هزینه)) و ((راحتی)) و انگیزه لذت جویانه تحت تاثیر ((ماجراجویی/کاوش)) قرار دارد.