مقاله عوامل موثر بر امکان سنجی کشت هیدروپونیک از لحاظ زیرساخت ها از دیدگاه کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر امکان سنجی کشت هیدروپونیک از لحاظ زیرساخت ها از دیدگاه کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجی
مقاله زیرساخت ها
مقاله کشت هیدروپونیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دین پناه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی نوری آذین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر امکان سنجی کشت هیدروپونیک ازلحاظ زیرساخت ها پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی و علی- ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۷۶ نفر از کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بودند که همه موردمطالعه قرار گرفتند. به منظور تعیین روایی محتوایی پرسشنامه، از دیدگاه و پیشنهادهای اساتید ترویج کشاورزی، محققان و کارشناسان باغبانی استفاده شد و اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بیشتر از ۸۳٫۰ گردید. نتایج نشان داد که ۲٫۷۴ درصد، ۶٫۲۲ درصد و ۲٫۳ درصد از پاسخگویان به ترتیب امکان سنجی کشت هیدروپونیک ازلحاظ زیرساخت ها را در حد کم، متوسط و زیاد بیان کردند. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل اقتصادی، نگرش نسبت به کشت هیدروپونیک و عوامل سیاست گذاری ۲۸ درصد از تغییرات امکان سنجی کشت هیدروپونیک را تبیین نموده اند.