مقاله عوامل موثر بر اعتیاد زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اعتیاد زنان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میزان مصرف مواد
مقاله مدت مصرف مواد
مقاله کنترل اجتماعی
مقاله گوشه گیری و انزواطلبی
مقاله یادگیری اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری پلنگرد سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: دوله معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر اعتیاد زنان بود. حجم نمونه ۱۰۰ نفر از زنان معتاد در کلینک ترک اعتیاد رویش اراک بود. روش تحقیق پیمایشی است و داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از طریق پرسش نامه همراه با مصاحبه انجام گرفت. فرضیات از سه دیدگاه کلوارد و اهلین، ساترلند و هیرشی استنتاج شدند که متغیرهای مستقل عبارتند از یادگیری اجتماعی، کنترل اجتماعی، گوشه گیری و انزواطلبی و متغییر وابسته مدت مصرف مواد و میزان مصرف مواد بود. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند b کندال و کندال c صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کنترل اجتماعی قوی تر، عدم همنشینی با افراد بزهکار، تعلق خاطر و وابستگی میان اعضاء خانواده، اعتقادات مذهبی، کاهش و قطع ارتباط با دوستان معتاد و مجرم، مشارکت در فعالیت های گروهی و همچنین کمک و یاری کردن افراد در رسیدن به اهداف و موفقیت و در اختیار گذاشتن منابع و وسایل مشروع در راه رسیدن به آنها می تواند منجر به کاهش اعتیاد در زنان شود.