سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی مرتضوی – دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس
فیروزه ساعی خلیلی – کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نورتهران
مبین مهری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته دانشگاه علامه طباطبائی
الهه نوری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

بانکداری الکترونیک یکی ازروشهای نوین دربانکهاست که بی شک جلب اعتمادمشتریان یکی ازمولفه های اساسی درموفقیت آن محسوب میشود علیرغم اهمیت اعتماددرتجارت الکترونیک هنوز معنا ومفهوم آن تاحدودی درهاله ای ازابهام قراردارد ازاین رو پژوهش حاضربرآن است تا ضمن پرداختن به مفهوم اعتمادوابعادآن درتجارت الکترونیک عوامل موثربراعتمادعمومی به بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قراردهد بدین منظور پرسشنامه ای با ۳۱گویه طراحی و دراختیارمشتریانی که دردوره زمانی تحقیق حداقل یکبار ازخدمات بانکداری الکترونیک شعب بانک صادرات ایران درتهران بهره برده اند قرارگرفت نتایج حاصل ازپژوهش نشان میدهد که پایداری شبکه سرعت اینترنت دسترسی به خدمات الکترونیک و امنیت خدمات الکترونیک قابلیت پیش بینی اعتمادعمومی به بانکداری الکترونیک را دارا بوده و رابطه مثبت و مستقیم با آن دارند اما بین عوامل جمعیت شناختی شامل جنسیت سن و تحصیلات و اعتمادعمومی به بانکداری الکترونیک رابطه معنادرای وجود ندارد همچنین به ترتیب امنیت خدمات الکترونیک سرعت اینترنت دسترسی به خدمات الکترونیک و پایداری شبکه نیز دارای بیشترین قدرت پیش بینی اعتمادبه بانکداری الکترونیک اند