مقاله عوامل موثر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکه یک تلویزیون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکه یک تلویزیون
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد به رسانه
مقاله شبکه یک تلویزیون
مقاله پایگاه اقتصادی – اجتماعی
مقاله میزان احساس امنیت
مقاله رضایت از زندگی و میزان دینداری افراد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زهی نوروز
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سمیه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، بررسی میزان و عوامل موثر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکه یک تلویزیون می باشد. چارچوب نظری با استنباط از نظریه های ارتباطات و جامعه شناسی تعیین شده است. شاخص های اعتماد و متغیرهای موثر بر آن از نظریه های انگاره سازی خبری، انگ زنی، استفاده و خشنودی (نیازجویی)، متقاعدسازی (اقناع)، توازن (تعادل) شناختی و نظریات جامعه شناسانی؛ چون پاتنام، گیدنز، اوفه، اینگلهارت، اریکسون، دورکیم و مرتن استخراج شده اند. شاخص ها و متغیرهای موثر برمیزان اعتماد با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. صداقت و شفافیت در خبر، عدم جانبداری در قبال گروه ها و جناح های خاص، سازگاری محتوا و موضوعات خبری با نیاز مخاطب، قابل درک بودن خبر برای مخاطبان و بر طرف کردن نیازهای خبری بیشتری از مخاطبان؛ شاخص های اعتماد می باشند. پایگاه اقتصادی – اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی، میزان رضایت از زندگی و میزان دینداری افراد به عنوان عوامل موثر بر میزان اعتماد بررسی شده اند. جامعه آماری شهروندان ۱۸ سال به بالای مناطق ۵ گانه شهرکرمان بوده است. داده ها با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه در سال ۱۳۹۱ به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده از ۴۰۰ نفر جمع آوری شده است. نتایج توصیفی نشان می دهد، شهروندان کرمانی به میزان متوسط به اخبار شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی اعتماد دارند. ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد، بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی، میزان احساس امنیت اجتماعی، میزان رضایت از زندگی و میزان دینداری افراد با میزان اعتماد شهروندان به اخبار شبکه یک رابطه معنی داری وجود دارد. رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر نشان می دهد، متغیرهای مستقل ۳۵٫۸ درصد از کل تغییرات واریانس میزان اعتماد به اخبار شبکه یک تلویزیون را تبیین می کنند.