سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

معصومه حسین زاده سمنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
میثم شیرخدایی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
ابوالحسن حسینی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

کسب و کارهای دانش بنیان نقش مهمی در اثربخشی تولید، تبلور دانش در محصولات و خدمات جدید، ارتقا سطح اقتصاد و رفاه و تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا می کنند و حرکت به سمممت نوروری و ایداد تیییر در ترکیب محصممولات و خدمات در قلمرو فعالیتهای یکشرکت دانش بنیان قرار دار د. تاکنون مطالعات بسیار ارزشمندی در مورد ارزش ویژه برند، مخصوصا از منظر مشتری محور اندام شده است، بااین وجود خلأ مطالعات منسدم در شرکت های دانش بنیان به طور اساسی احساس می شود. هدف از پژوهش حاضر رسیدن به درک درستی از شرکت های دانش بنیان و بررسی میزان تمایل شرکت ها نسبت به بازاریابی در پارک های علم و فناوری و همچنین کمک به ایداد استراتژی های بازاریابی در شرکت های دانش بنیان می باشد روش این تحقیق برمبنای هدفکاربردی است.برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادله ساختاری بهره گرفته شد که در این پژوهش مدل یابی معادلات ساختاریتوسط نرم افزار SMART PLS2 و نرم افزار spss20 صورت پذیرفت. نتایج حاصل از اندام این تحقیق، تبیین روابط میان رهبری، تحلیل ودرک بازار، استراتژی بازاریابی، زیرساخت، رمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند می باشد که نشان داد، میان متییرهای رهبری با استراتژی،رهبری با تحلیل و درک بازار، رهبری با زیرساخت بازاریابی همچنین متییرهای تحلیل و درک بازار،استراتژی های بازاریابی و زیرساخت با رمیخته بازاریابی و میان متییر رمیخته بازاریابی با ارزش ویژه برند روابط معناداری وجود دارد.