مقاله عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (صنف طلا فروشان) استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (صنف طلا فروشان) استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالیات بر ارزش افزوده
مقاله عوامل اجتماعی شدن
مقاله عوامل درون سازمانی
مقاله عوامل فردی
مقاله عوامل برون سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملازاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ مالیاتی در میان مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده استان آذربایجان غربی (صنف طلافروشان) می پردازد. روش تحقیق به کار رفته از نوع پیمایش محسوب می گردد.
جامعه آماری تحقیق عبارت است از ۱۱۰۲ واحد کسبی طلافروش که در محدوده اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی واقع گردیده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۸۵ نمونه برآورد گردیده و روش نمونه گیری در دو مرحله صورت گرفته است که ابتدا بر اساس نمونه گیری طبقه ای سهم هر طبقه (شهر) از تعداد نمونه ها مشخص و سپس با نمونه گیری تصادفی از دورن هر طبقه تعداد نمونه ها انتخاب شده است.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه پنج گزینه ای با طیف لیکرت می باشد که با تعداد ۵۱ سوال فرضیات پژوهش را به آزمون گذاشته اند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از جداول اکسل و نرم افزار SPSS گردیده است.پژوهش حاضر دارای ۴ فرضیه اصلی و ۱۷ فرضیه فرعیمی باشد.
فرضیه های اصلی پژوهش عبارتند از:
عوامل اجتماعی شدن بر ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر هستند.
عوامل برون سازمانی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر هستند.
عوامل درون سازمانی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر هستند.
عوامل فردی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی موثر هستند.
نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد تمامی فرضیه های اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق مورد تایید واقع گردیده اند.