مقاله عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دفاتر خدمات الکترونیک شهر
مقاله اثربخشی
مقاله رضایت مندی
مقاله شهروندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری کرمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بااوش مهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در اواسط قرن بیستم جوامع بشری شاهد ایجاد تغییرات اساسی و شگرفی در نحوه زندگی و رفتار خود بودند در این میان بهره گیری از ارائه خدمات الکترونیکی پدیده ای نوین و در حال گسترش در جوامع و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و جلب رضایت آنان است که کشورهای پیشرفته دنیا توانسته اند در ایجاد رضایت مندی شهروندان خود موفق باشند. بر اساس شواهد موجود در ایران و کلان شهر تهران به دلیل نادیده گرفتن عوامل اساسی و زیرساختی این امر موفق نبوده است. با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی منطقه یک این دفاتر در ارائه خدمات نتوانسته اند رضایت و خشنودی مخاطبان خود را جلب نمایند. هدف این مطالعه، عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک منطقه یک شهرداری تهران در ایجاد رضایتمندی شهروندان منطقه است.
روش پژوهش: از روش کتابخانه ای و پرسشنامه در روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش از نوع میدانی، توصیفی، پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری، ۲۲۰ نفر و حجم نمونه ۱۴۰ نفرمی باشد. مخاطبان این تحقیق مالکین ساکن در منطقه یک شهرداری است که به دفاتر مراجعه نموده اند.
یافته ها: بر اساس مدل پیشنهادی، نتایج نشان داد که ۲ عامل از مدل (کیفیت خدمات و عملکرد مدیران) در دفاتر خدمات الکترونیک منطقه یک شهرداری تهران وجود دارد ولی عدم وجود ۵ عامل، ویژگی خدمات، دسترسی به خدمات، عملکرد کارکنان، دسترسی به مدیران و عوامل ظاهری در دفاتر موجب نارضایتی شهروندان شده است.