سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زهره سعادتمند – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان
فرزاد سعادتمند – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی میزان نقش عوامل موثر برشکاف شخصیتی بین نسلی در دبیرستان های پسرانه اصفهان بوده است که برای رسیدن به هدف مذکور ۵سوال مدنظر قرارگرفت.به دلیل گسترده بودن جامعه مورد بررسی وناکافی بودن بیشتر مطالعات در زمینه های فوق ضرورت انجام مطالعات اکتشافی،استفاده ازنمونه گیری دراین بخش ازروش پیمایشی استفاده شده است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسردوره متوسطه شهراصفهان به تعداد ۴۲۹۶۴ نفربوده که با استفاده ازجدول مورگان حجم نمونه ۳۸۱ نفر و روش نمونه گیری چند مرحله ای تعیین شده است.ابزار اندازه گیری وگرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های محقق ساخته با بخش اطلاعات جمعیت شناختی ۷سوال وعوامل شکاف بین نسلی در ۴۰ سوال ازنوع طیف لیکرت یک طرفه طراحی شد.ضریب اعتبارپرسشنامه ۸%بوده است.براساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که عوامل مذکور درشکاف های بین نسلی ازحد متوسط بالاتربوده که دربخش های ذکرشده به ترتیب عوامل اقتصادی،فرهنگی،آموزشی،اجتماعی وخانوادگی بوده است ونتایج نشان می دهد توجه به بخش اقتصادینسبت به سایر بخش ها ازاهمیت بیشتری برخورداراست.