سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیدحسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
سجاد ابراهیمی درده – کارشناس ارشد حسابدار

چکیده:

یکی از استراتژ های متداول شرکت ها استراتژی تامین مالی است مدیران استراتژی هایی را گزینش می نمایند که ارزش شرکت را حداکثر نموده و برای شرکت ارزش به همراه داشته باشد و تامین مالی کوتاه مدت یکی ازاین استراتژی ها باشد مادراین مطالعه می خواهیم رابطه بین سطح تامین مالی کوتاه مدتو پارامترهای مختلف مالی را در بورس تهران با انتخاب نمونه ای متشکل از ۹۰ شرکت برای یک دوره زمانی ۴ ساله ۱۳۸۶-۱۳۸۹ تعیین نماییم با مطالعه دقیق ادبیات فرضیات خود را مطرح نموده و با استفاده از سه مدل به بررسی انها پرداخته ایم فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و ضریب تعیین مورد تحلیل قرار گرفتند نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشانمیدهد که یک رابطه معنادار منفی بین سطح تامین مالی کوتاه مدت و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها دوره گردش دارایی ها وجود دارد همچنین ما دریافتیم که یک رابطه مثبت معناداری بین دوره سطح دارایی های جاری و سطوح تامین مالی کوتاه مدت وجود دارد.