سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسین میرزایی –
سودابه میرزایی – دانشجوی کارشناسی اقتصاد نظری

چکیده:

سرمایه مالی هرشهر زمینه ساز ایجاد زیرساختهای کلیدی بهعنوان اساسی ترین رکن دربهبود خدمات رسانی به مردم در شهرها می باشد زیرساختهای کلیدی به همراه مدیریت مالی مطلوب می تواند سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی درمحدوده شهری مهیا کند شهرداریها بهعنوان اصلی ترین نهاد درحوزه خدمات رسانی به مردم همواره نیازمند منابع مالی هستند با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد آنها عموما درآمدهای ساختمانی ناپایدار می باشد لذا ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاران داخلیو خارجی درفراهم ساختن شرایط رشد و توسعه اقتصادی موثرترین راه برای جبران این نیاز می باشد شهرداریها برای جلب سرمایه گذاری در حوزه شهری باید دارای برنامه های ارزیابی شده منسجم و کارا باشند برنامه خوب وکارا نیازبه پیش زمینه هایی مانندشناسایی بسترها و توانمندی های شهر در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی موانع ومشکلات و خطرات سرمایه گذاری و بررسی عملکرد شهرداری درجذب سرمایه گذاری و شناسایی نقاط قوت و ضعف راه گشا برای برنامه ریزی های مناسب تر درآینده خواهد بود این مقاله برآن است که با بهره گیری از روش توصیفی و تجزیه و تحلیل و با استفاده از اطلاعات موجود به بررسی و ارزیابی عوامل موثر دربهبود فضای سرمایه گذاری داخلیو خارجی درمحدوده کلان شهر تبریز بپردازد.