سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

افشین جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
سیدمهدی ابطحی – دانشیاردانشگاه صنعتی اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین مقاله عوامل موثردرکاهشنشست درمحل ترمیم ترانشه های تاسیساتی بعد از پرکردن آنها مورد بررسی قرارگرفته است هدف از مطالعات صورت گرفته بیان اهمیت کاهشنشست درروسازی راه و راه های جلوگیری از تخریب روسازی دراثر حفر ترانشه هاست که نازیبایی شهری عدم آسایش در رانندگی کاهش عمر روسازی و در نهایت تحمیل هزینه های گزاف تعمیر و تجدید روسازی را به دنبال دارد این مقاله با مرور تعدادی از مطالعات صورت گرفته مرتبط با موضوع تهیه شده است بعد از معرفی انواع متداول اثرات تخریبی ناشی از حفر ترانشه های تاسیساتی برروسازی راه درمحل ترمیم آنها عوامل موثر درترمیم موثر ترانشه ها معرفی گردیده است از مرور مراجع مرتبط می توان نتیجه گرفت که حفر ترانشه ها عمر روسازی را تاحدود ۵۰ درصد کاهش میدهد کاهش مقاومت ساخترا خاک در جداره ها به علت فروریزش خاک درحین حفاری درمحدوده ای به نام ناحیه تاثیر صورت میگیرد و نقش مهمی در نشست اطراف محلترمیم ترانشه دارد.