سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام سرمست –
رقیه پور حسن –

چکیده:

در دنیای امروز برق یکی از اصلی ترین منابع توسعه هر کشور شناخته شده و عامل مهم در جهت رشد اقتصادی آن کشور است. سرانه مصرف برق در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است. بنا به آمارهای موجود، بخش خانگی ۳ برابر میانگین جهانی است. بنا به آمارهای موجود بخش خانگی با ۲۳ درصد از کل مصرف برق کشور، مصرف کننده بزرگی از انرژی الکتریکی می باشد. از این رو صرفه جویی و اصلاح الگوی مصرف در کلیه بخشهای جامعه به ویزه در بخش خانگی از اهمیت به سزایی برخوردار است. پزوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی مصرف انرژی برق شهرواندان تبریزی انجام گرفته است. در پژوهش حاضر برای بررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف شهروندان تبریزی از نظریه پیربوردیو استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ، برای متغیرهای کدهای نمادین ۸۵ درصد، سبک زندگی ۷۲ درصد، عادات ۶۴ درصد، تحصیلات ۷۶ درصد و وضعیت اقتصادی ۶۱ درصد و الگوی مصرف ۸۷ درصد برآورده شده است. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار استنباطی (آزمون والیس کروسکال و ضریب همبستگی اسبیرمن) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی از عوامل موثر بر الگوی مصرف انرژی برق شهروندان تبریزی می باشند. به عبارت دیگر بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی با الگوی مصرف انرژی برف شهروندان تبریزی رابطه وجود دارد. و در آخر با توجه به نتایج بدست آمده و تعمیم آن پیشنهاداتی در راستای تغییر الگوی مصرف انرژی برق ارائه شده است