سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدعلی سرلک – دانشیار دانشگاه پیام نور
محمد روستایی – کارشناس ارشد MBA
محمدحسین مقدسان – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

چکیده:

باتوجه به روند روبه رشد کارایی موبایل درکسب و کاراستفاده از این فناوری درسیستم بانکی ایران درحا لتوسعه می باشداماعلیرغم منافع موجود دراستفاده ازاین فناوری بانکداری ازطریق تلفن همراه ازاستقبال چندانی برخوردار نیست هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثربرپذیرش خدمات بانکی ازطریق تلفن همراه درایران میباشد به این منظور ۵ فرضیه تدوین و با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون مورد آزمون قرارگرفت این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده پذیرش فناوری TAM توجه ویژه خود را برخطر درک شده سودمندی درک شده و اعتماد درپذیرش بانکداری ازطریق تلفن همراه درایران معطوف نموده است دراین تحقیق به این نتیجه رسیدیم که خطر درک شده بطور غیرمستقیم و فقط از طریق اعتمادبرپذیرش بانکداری از طریق تلفن همراه موثر است.