سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیمیر عسگری – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
ع.ر پورابوقداره – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر برمدیریت ریسک در بین کشاورزان گندم کار شهرستان دره شهر بوده است تحقیق حاضر از نوع کاربردی و بروش توصیفی همبستگی می باشد و بهروش پیمایشی انجام شد جامعه آماری مورد مطالعه کشاورزان گندمکار شهرستان دره که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۶۰ نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. N=360 شهراز استان ایلام بودند پرسشنامه جهت گردآوری داده ها و اطلاعات تنظیم و تدوین گردید روایی پرسشنامه با کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران و انجام اصلاحات لازم بدست آمد. ضریب آلفا کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ۰/۸۶ بدست آمد نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین متغیرهای سطح تحصیلات سابقه کشت گندم آگاهی از اهداف بیمه میزان عملکرد میزان استفاده از کانالهای اطلاعات درآمد حاصل از کشاورزی و مدیریت ریسک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.