سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

الهه نوروزی –
کبری شادمانی –

چکیده:

هدف از این تحقیق ازمون مدلی است که به بررسی روابط بین شایستگیهای رهبری و مدیریت موفق تغییر می پردازد تحقیق حاضردرتلاش است به بررسی شایستگیهای رهبری شامل مهارتهای ادراکی شغلی فردی و اجتماعی و عوامل زیربنایی مدیریت موفق تغییر بپردازد جامعهآماری این تحقیق شامل مدیران و سرپرستان شرکت های صنعتی شهرستان محلات به تعداد ۲۰۰ نفر می باشد نتایج حاصل از این تقحیق نشان میدهد که شایستگیهای رهبری ادراکی شغلی فردی و اجتماعی برمدیریت موفق تغییر تاثیر گذارهستند باتوجه به بررسی های بهعمل آمده درازمون فرضیه ها دراین تحقیق چهارفرضیه با استفاده ازروش همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرارگرفتند که هرچهارفرضیه تایید شدند.