سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه جلودارکریمی – دانشجویکارشناسی معماری

چکیده:

امروزه عوامل مهم کاهش ذخایر سوخت فسیلی آلودگیهای ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و تخریب محیط زیست توجه به ساخت بناهایی که به جای استفاده از سوخته ای فسیلی خود از منابع دیگر انرژی استفاده می کنند اهمیت بسیار پیدا کرده است چنانچه بشر درایجاد یک تحولدائمی برای تغییر سبک زندگی مصرفی کنونی اش موفق نشود و به طور اساسی مصرف انرژی را کاهش ندهد تنها راه ممکن چیزی جز تکیه فوق العاده برمنابع انرژی قابل تجدید در آینده ای نزدیک نخواهد بود در نتیجه معماری خورشیدی واقع ید رآینده بصورت یکضرورت در میآید.