سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی

چکیده:

درحالیکه درخیلی ازشرکت هاخلاقیتهای کارافرینانه یک فعالیت مطلوب محسوب میشود ولی درک این که چگونه این پدیده اتفاق می افتد و چگونه سرعت ایجاداین رخداد افزایش می یابد کمی سخت است درک و افزایش خلاقیت های مدیریتی نه تنها دراقتصاد های توسعه یافته حائز اهمیت است بلکه دراقتصادهای درحال توسعه نیز اهمیت بسزایی دارد لذا توجه به این موضوع میتواند تاثیر بسزایی درپیشبرد اهداف جهاداقتصادی داشته باشد دراین مقاله خلاقیت کارافرینانه تشریح می شود و عواملی چون یک دانش پایه ای ثابت یک شبکه هاجتماعی توسعه یافته و یک تمرکز خوب برفرصت ها که همگی نیازهای اساسی برای تشخیص فرصت های کارافرینانه می باشند مورد بررسی قرارمیگیرد.