سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجید قنبری نژاداسفقن سری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
امین محمدی آلمانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
امیر پورناصرانی –
مهدی راحمی – کارشناس ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

صنعت بانکداری امروزه بسرعت درحال تغییر ازبانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک است باتوجهبه چنین رویکردی پژوهش حاضر تلاش دارد عوامل موثر برتمایل مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی را مورد بررسی قرار دهد جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان بانکهای خصوصی شهرستان رشت را دربرمیگیرد برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شده است برایجمع آوری داده ها از پرسشنامه و به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی می باشد.