سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس افشارجهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزادواحدسیرجان سیرجان ایران دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه
یوسف احمدی – گروه مدیریت منابع انسانی واحدسیرجان دانشگاه ازادسیرجان ایران
اقبال پاک طینت – گروه مدیریت منابع انسانی واحدسیرجان دانشگاه ازادسیرجان ایران

چکیده:

هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیر انگیزه های شغلی کارکنان سازمان درافزایش بهره وری نیروی انسانی وارایه راهکارهای مناسب آن موردمطالعه: شعب بانک ملی حوزه سیرجان می باشد مبتنی براین هدف فرضیات و سوالات تحقیق مطرح گردید تحقیق حاضر نوعا پژوهشی کاربردی و ازحیث جمع اوری داده ها تحقیقی توصیفی ازنوع همبستگی است که هدف آن بررسی تاثیر یک متغیر برمتغیر دیگر می باشد مطابق این روش اطلاعات لازم بااستفاده ازپرسشنامه جمع اوری و ازانجا که هدف تعامل بین متغیرها درساختاراجتماعی وسازمانی واقعی است لذا تحقیق حاضر به شکل میدانی است جامعه اماری اینتحقیق کلیه کارکنان شعب بانک ملی حوزه سیرجان درسال ۱۳۹۲ می باشد به علت محدود بودن جامعه اماری ازروش نمونه گیری سرشماری تمام افراد جامعه اماری میگردد روش جمع اوری اطلاعات دراین تحقیق پرسشنامه می باشد برای سنجش وضعیت انگیزش شغلی کارکنان جامعه موردمطالعه ازپرسشنامه هاکمن و اولدهام ۱۹۷۶ استفاده و برای سنجش بهره وری نیروی انسانی نیز ازپرسشنامه هرسی ۱۹۸۱ استفاده شده است وهمچنین برای تحلیل داده های تحقیق ازنرم افزار Spss استفاده شده است