سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ژاله ارسر – دانشجوی کارشناسی it دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمانشاه واحدروانسر
ژیلا ارسر – کارشناس ارشدجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نورواحد تهران غرب
یونس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه آزادسنندج

چکیده:

هدف این پژوهش عوامل موثربراعتمادمشتریان درتجارت الکترونیک براساس مدل B2c می باشد درمدلهای B2c ازتجارت الکترونیکی اعتمادمشتریان یکی ازفاکتورهای کلیدی و ازعناصر اصلی موفقیت درتجارت الکترونیکی است تا جایی ک بسیاری ازصاحبنظران کلید موفقیت درتجارت الکترونیک را ایجادواستقرار فراگرد مطمئن و مورداعتماد برای خریدار می دانند با وجود این معنا و مفهوم اعتمادمشتری درتجارت الکترونیک و ابعادوعوامل موثربرآن درهاله ای ازابهام قراردارد دراین راستا فرضیه های تحقیق درچارچوب عوامل فردی شرکتی و زیرساختی مطرح و بررسی شدند جامعه اماری تحقیق مشتریانی که ازفروشگاه های الکترونیکی موجود درجامعه مجازی ایرانیان بصورت الکترونیکی خرید کرده ازمیان آنان ۷۸نفر بهطور نمونه گیری تصادفی صورت گرفت نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که به جز فرضیه مربوط به عوامل فردی سایرفرضیه های تحقیق تایید میشوند