سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد بحرانی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

مسکن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی درکشور ایران مطرح می باشد لذا تحقیقات فراوانی پیرامون این موضوع انجام شده است اما از انجا که واحدهای مسکونی درشهرهای مختلف را نمی توان همگن درنظر گرفت این تحقیق جهت تعیین عوامل موثربراجاره بهای واحدهای مسکونی شهرشیراز برمبنای رهیافت هدانیک و برای دوره زمانی نیم سال اول سال ۱۳۷۸ با کمک تعداد ۱۱۹ پرسشنامه که به روش میدانی از مناطق مختلف شهر شیراز جمع آوری گردید اقدام به مشخص نمودن این عوامل نموده است. دراین راستا براساس دسته بندی عوامل به چهاردسته ساختاری، محیطی دسترسی و منطقهبندی مجاورت الگوی مورد نظر درمدل خطی برآورد گردید با توجه به نتایج بدست آمده بهترین مدل مدل خطی است و تفکیک عوامل موثر برای دو دسته واحدهای آپارتمانی و ویلایی امری ضروری می باشد براساس نتایج تاثر عوامل ساختاری براجاره بها درواحدهای ویلایی مخالف با تاثیر آن درواحدهای مسکونی آپارتمانی می باشد و عوامل محیطی درواحدهای ویلایی برخلاف واحدهای آپارتمانی تاثیر معنی داری براجاره بها ندارد.