سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد صادقی – کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی
مهدی حارث آبادی – کارشناس ارشد پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

چکیده:

یکی از روشهای مفید و مقرون به صرفه برای پیشرفت و هماهنگی حرفه ی پرستاری با پیشرفت های حاصله در تکنولوژی علوم پزشکی و اجتماعی، آموزش ضمن خدمت می باشد که شامل تمام آموزش های شغلی است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آنها داده می شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر انگیزش پرستاران جهت شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت انجام گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در سال ۱۳۸۹ در شهر بجنورد انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی این شهر و نمونه پژوهش ۱۳۰ نفر از این تعداد بودند که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که انگیزش افراد در خصوص شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت را در ۴ حیطه (عوامل شخصی، حیطه سازمانی، عوامل حرفه ای و عوامل مرتبط با برنامه ریزی دوره) می سنجید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای دو و تی تست توسط نرم افزارSPSS ١۶ بهره گیری شد. بیشتر پرستاران فقط در بعد حرفه ای موافق بودند که عوامل مربوط به حرفه ی آنها می تواند انگیزه ی آنها را برای شرکت در این دوره ها تامین کند لذا پیشنها د می شود در بعد عوامل شخصی، سازمانی و برنامه ریزی اقداماتی انجام شود تا پرستاران با انگیزه بیشتری در دوره های باز آموزی شرکت کنندشد.