مقاله عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت (رفتار تغذیه ای) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت (رفتار تغذیه ای)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار تغذیه ای
مقاله رفتار غذاخوردن
مقاله وضعیت مصرف
مقاله غذاهای فوری
مقاله غذاهای آماده
مقاله سلامت
مقاله سبک زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادیپور سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرنژاد امین
جناب آقای / سرکار خانم: صفری مرادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امانی فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش قابل توجهی در مصرف غذاهای آماده یا فست فودها در دهه های اخیر دیده شده است. درنتیجه استفاده زیاد از این غذاهای پرکالری و چرب و عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی، شانس ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی عروقی در افراد به شدت افزایش داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با مصرف غذای آماده در شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۲ انجام گرفت.
مواد وروش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری را ۶۰۰ نفر مصرف کننده غذاهای آماده تشکیل داد. روش نمونه گیری ترکیبی از تصادفی خوشه ای و آسان در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش علل گرایش مردم به مصرف غذاهای آماده بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن در مرحله مطالعه اولیه (پایلوت) مورد تائید قرار گرفت. برای تفسیر داده ها از نرم افزار SPSS16 و روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) و تحلیلی ( ANOVAو کای اسکوئر دو) استفاده شد. همچنین P<0.05 ازنظر آماری معنادار تلقی گردید.
یافته ها: در این مطالعه ۵۲% افراد مرد بوده و ۳۰۳ نفر (۵۰٫۵%) از بین غذاهای آماده پیتزا را ترجیح داده بودند. در افراد زیر ۲۵ سال مصرف غذاهای آماده بیشتر از سایر گروه های سنی دیده شد. افراد تحصیل کرده دانشگاهی بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی مصرف کننده غذاهای آماده بودند.
نتیجه گیری: مصرف غذاهای آماده در افراد جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر دیده شد. شاید محل سکونت، تحصیلات، وضعیت اشتغال در نوع مصرف غذاهای آماده و همچنین تکرار مصرف این غذاها دخیل باشد.