مقاله عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز سال ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز سال ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله سرطان دهانه رحم
مقاله غربالگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی نسب پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف خلیلی عزیزه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری همایی سولماز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان دهانه رحم، دومین سرطان شایع در زنان ایرانی است. تست پاپ اسمیر از جمله آزمون هایی است که برای غربالگری بیماری ها و سرطان دهانه رحم مورد استفاده قرار می گیرد. اما در بسیاری از زنان غربالگری انجام نمی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با غربالگری سرطان دهانه رحم در زنان انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی- توصیفی در سال ۹۱-۱۳۹۰ بر روی ۴۴۱ زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز که دارای پرونده بهداشتی بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای حاوی مشخصات فردی- اجتماعی و اطلاعاتی در مورد غربالگری سرطان دهانه رحم بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۷) و آزمون های کای دو، تست دقیق فیشر و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتراز ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: فقط ۲۱۸ نفر (۴۹٫۴%) از افراد مورد مطالعه، سابقه انجام آزمایش پاپ اسمیر را داشتند. دلیل عدم انجام پاپ اسمیر در اکثر موارد (۴۶٫۱%) عدم شناخت و آگاهی از اهمیت پاپ اسمیر بود. بین انجام غربالگری سرطان سرویکس با سن و نوع روش تنظیم خانواده، ازدواج در سنین پایین، شروع روابط جنسی در سنین پایین، سابقه انجام کوتر، کرایو و کورتاژ ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p<0.05). میانگین نمره آگاهی افراد در گروهی که پاپ اسمیر انجام داده بودند به طور معنی داری بیشتر از گروه عدم انجام بود (p<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به ارتباط برخی از عوامل خطر، نوع روش تنظیم خانواده و نمره آگاهی افراد با انجام غربالگری، می توان با حساس نمودن زنان به موضوع و اهمیت تشخیص به موقع بیماری، عملکرد آنها را بهبود بخشید.