مقاله عوامل مرتبط با شروع اختلال استرس پس از سانحه در حوادث جاده ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان) از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با شروع اختلال استرس پس از سانحه در حوادث جاده ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخنلالات روحی پس ضربه ای
مقاله حوادث رانندگی
مقاله زخم ها و آسیب ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی نعیما
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری خانقاه عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خالق دوست طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حوادث رانندگی یکی از شایعترین علت های ایجاد کننده اختلالات روانی مرتبط با تروماها هستند. با توجه به شیوع، اهمیت و عوارض اختلال استرس پس از سانحه رانندگی، بررسی عوامل مرتبط با این اختلال می تواند کمک مفیدی به افراد در معرض خطر ابتلا نماید.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین برخی از عوامل مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه رانندگی انجام گرفته است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – مقطعی شرکت کنندگان از بخش های ارتوپدی و ترومای بیمارستان پورسینا در شهر رشت انتخاب شدند. اطلاعات در هفته اول و دو ماه بعد از آسیب در ۸۹ بیمار بستری، در سال ۱۳۸۹ جمع آوری گردید. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه عوامل فردی و روانی – اجتماعی، فرم خلاصه شده کیفیت زندگی مرتبط با سلامت(SF) 36 items ، فرم خودگزارشی استرس پس از سانحه (SRS PTSD ) Self-Rating Scale for PTSD و تست افسردگی بک بودند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار ) و استنباطی (تی – زوجی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: ۲۱ نفر (%۲۳٫۵) از حادثه دیدگان یک ماه بعد به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا شدند. میانگین و انحراف معیار افسردگی در گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه از گروه غیرمبتلا بطور معنی داری بالاتر بود (p= 0.001). بعلاوه میانگین و انحراف معیار طول دوره بستری در گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بطور معنی داری بیشتر از گروه غیرمبتلا به این اختلال بود (p=0.03).
نتیجه گیری: یافته ها بیانگر آن است که برخی از عوامل، همچون افسردگی و طول دوره بستری با اختلال استرس پس از سانحه رانندگی مرتبط هستند، لذا پیشنهاد می گردد از بستری های طولانی مدت و غیرضروری بیمار سانحه دیده اجتناب گردد، بعلاوه انجام مشاوره روانپزشکی بلافاصله بعد از تصادف و پیگیری نشانه های روانی، بویژه افسردگی بعد از ترخیص، بمنظور اجتناب از بستری های طولانی مدت و غیرضروری توصیه می شود.