مقاله عوامل مرتبط با رضایت نوجوانان از محیط های عمومی شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۴۳ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با رضایت نوجوانان از محیط های عمومی شهری
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی رضایت
مقاله شهر دوستدار کودک و نوجوان
مقاله کیفیت زندگی
مقاله محیط های عمومی شهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعیان مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر، به بررسی میزان رضایت نوجوانان از محیط های عمومی شهری و شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی نوجوانان ساکن در محله آذربایجان از محیط می پردازد. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق این است که چه عواملی بر میزان رضایت نوجوانان ساکن در محله آذربایجان از محیط های عمومی شهری اثر می گذراند؟
روش: این مطالعه به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. در این پیمایش، جامعه آماری کلیه نوجوانان در محدوده سنی ۱۷-۱۳ سال ساکن منطقه ۱۱ تهران (محله آذربایجان ـ نواب) است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک با حجم ۳۳۳ نفر طبق فرمول کوکران محاسبه گردید.
یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش هر سه متغیر اصلی تحقیق یعنی: «دسترسی به خدمات»، «امنیت اجتماعی»، «سابقه سکونت» و متغیر جانخبی «ویژگی های کالبدی محل سکونت» با متغیر وابسته «میزان رضایت نوجوانان در محله آذربایجان» رابطه معنی داری داشته اند (p<0.01) و با اطمینان ۹۹ درصد قابلیت تعمیم به نوجوانان ساکن در محله آذربایجان را دارا می باشد. فقط متغیر جانبی «خاستگاه اقتصادی ـ اجتماعی» معنی دار نبوده و رد می شود.
بحث: میزان رضایت نوجوانان در محله آذربایجان، در آستانه پایین (۵>2, 82>1 با میانه نظری ۳) برآورد شد. هم چنین متغیر «دسترسی به خدمات» با اثر علی ۰٫۳۹۶ بیش ترین میزان همبستگی با رضایتمندی نوجوانان از محله را دارا می باشد.