مقاله عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان از دیدگاه پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در نشریه پرستاری ایران از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان از دیدگاه پرستاران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطای دارویی
مقاله بخش مراقبت ویژه نوزادان
مقاله مراقبت های پرستاری
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری حبیب آبادی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دارو دادن و خطاهای دارویی در کودکان به خصوص نوزادان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مرتبط با خطاهای دارویی در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان صورت گرفته است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، ۱۱۹ پرستار شاغل در بخش های نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان در ۵ بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است از طریق تمام شماری مشارکت کردند. ابزارهای گردآوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و پرسشنامه «خطای تجویز دارو» بود. اختلاف معنادار میان عوامل مرتبط با خطاهای دارویی با استفاده از ANOVA-R و میزان این اختلاف، از طریق تعیین میانگین و انحراف معیار تعیین شد. آزمون های T مستقل و ANOVA جهت بررسی همبستگی ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ صورت گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مربوط به شرایط کاری و عوامل مربوط به رونویسی بیشترین نقش را خطاهای دارویی دارد (p<0.0001). امتیازات هر یک از علل خطاهای دارویی عبارت بود از: عوامل ارتباطی (SD=0.7±۰٫۴ M=2.91)، عوامل مربوط به بسته بندی (SD=0.7±۰٫۴ M=2.79)، عوامل مربوط به رونویسی (SD=0.95±۰٫۴ M=3.22)، عوامل مربوط به شرایط کاری (SD=0.2±۰٫۴ M=3.3) و عوامل مربوط به داروخانه (SD=0.75±۰٫۴ M=2.67).
نتیجه گیری کلی: شناخت عوامل مرتبط با خطاهای دارویی می تواند منجر به تلاش در جهت اصلاح این عوامل و کاهش بروز خطاهای دارویی شده و کیفیت مراقبت و ایمنی نوزاد را افزایش دهد.