مقاله عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان باردار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری
مقاله خشونت خانگی
مقاله همسرآزاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری نژاد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خشونت خانگی علیه زنان، یک مشکل مهم بهداشت جسمی و روانی در سراسر دنیا است. لذا هدف این مطالعه، بررسی میزان شیوع آن در بارداری و ارتباط آن با حمایت اجتماعی و خانوادگی و نیز علل عدم ترک رابطه خشونت آمیز بود.
روش بررسی: نمونه این پژوهش، ۱۳۲ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهر زنجان در سال ۱۳۸۸ بوده اند. اطلاعات به وسیله یک پرسشنامه ساخته شده و طی مصاحبه در محیط نیمه خصوصی جمع آوری و برای تعیین ارتباط بین متغیرهای مورد نظر، از آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فیشر استفاده شد.
یافته ها: میانگین رخداد خشونت طی بارداری ۲۸ درصد بود. تجربه خشونت در زنان ۲۰ تا ۲۹ ساله بیشتر بود. (۲۲٫۷ درصد خشونت فیزیکی؛ ۲۸٫۸ درصد خشونت جنسی و ۲۸ درصد خشونت روانی – اجتماعی؛ ۷۳٫۷ درصد خشونت عاطفی و کلامی و ۱۰٫۶ درصد خشونت شدید را گزارش نمودند. ارتباط قوی بین ترس از شوهر و خشونت فیزیکی (P<0.0001) و خشونت روانی – اجتماعی (P<0.002) و خشونت عاطفی (P<0.046) وجود داشت. مردانی که اقدام به شکستن اشیا می نمودند، میزان خشونت بیشتری را نشان داده بودند (P<0.0001) پدیده چند همسری در افزایش رخداد خشونت تاثیر داشت (P<0.007). 15.2 درصد از پاسخ دهندگان، برای پایان دادن به خشونت، به دفعات از وساطت خانواده بهره مند شده، خشونت در حضور دیگران، در موارد شدیدتر خشونت، بیشتر رخ داده بود (P<0.0001). کمترین موارد خشونت شدید در مواردی بوده که خانواده مداخله و حمایت می کرده اند (P<0.0001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بین حمایت اجتماعی و رخداد خشونت خانگی در بارداری رابطه وجود دارد. به نظر می رسد که هر چه حمایت خانوادگی و اجتماعی بیشتر باشد، رخداد خشونت خانگی علیه زنان باردار کاهش می آید.