سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حدیث دانش یار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

امروزه با افزایش جمعیت ودر پی آن بالا رفتن مصرف ، تولید پسماند در ابعاد گوناگون خانگی، شهری و صنعتی به سرعت گسترش یافته است و کاهش تولید پسماندامری ضروری است . باتوجه به مشکلات دفع مواد زاید شهری و آلودگی زیست محیطی که این مواد بر روی منابع طبیعی و اکوسیستم دارند،لزوم مشارکت مردمی در مدیریت پسماند را ضروری کرده است.در این راستا تحقیق حاضر با عنوان عوامل مرتبط با جلب مشارکت مردمی در مدیریت پسماند مناطق ۴ و۱۶ تهران انجام گرفته است.روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کارمندان اداره بازیافت شهرداری مناطق ۴ و ۱۶ تهران (۵۰ نفر) تشکیل دادند.در این تحقیق از سرشماری استفاده شده که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss 821/. به دست آمد.نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد بین تولید،ذخیره و جمع آوری پسماند با مشارکت مردمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.