مقاله عوامل مرتبط با تمایل دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با تمایل دانشجویان پزشکی در انتخاب رشته تخصصی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصص های پزشکی
مقاله دانشجویان پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبخت پیشخانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: خوشرنگ حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: رستم نژاد مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب رشته تخصصی در دانشجویان پزشکی موضوعی بسیار مهم است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد، از عواملی هستند که بر انتخاب رشته تخصصی تاثیر می گذارند.
هدف: تعیین عوامل مرتبط بر تمایل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در انتخاب رشته تخصصی
مواد و روش ها: نمونه گیری این مطالعه مقطعی به صورت سرشماری انجام شد و همه دانشجویان ترم دوم پزشکی کارآموزان سال اول، دوم و کارورزان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ با استفاده از پرسشنامه تعدیل شده(AHP) Analytic Hierarchy Process بررسی شدند. اطلاعات جمع آوری شده شامل ویژگی های دموگرافی، سه رشته تخصصی مورد علاقه به ترتیب نخستینگی و عوامل مرتبط با این انتخاب بودند. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: از ۲۷۳ دانشجو، ۱۹۱نفر با میانگین سنی ۲۳٫۰۷±۲٫۸۱ سالگی در این مطالعه شرکت کردند. ۶۶٫۵ درصد مونث و %۸۵٫۳ مجرد، %۲۵٫۱ (۴۸ نفر)ترم دوم،۲۹٫۳ %(۵۶ نفر) کارآموز سال اول، ۲۰٫۹% (۴۰ نفر)کارآموز سال دوم و ۲۴٫۶%(۴۷ نفر) کارورز بودند. رشته های تخصصی مورد علاقه با توجه به جنس به ترتیب اولویت در جنس مونث رشته پوست، رادیولوژی و قلب و در جنس مذکر ارتوپدی،چشم و قلب بود. اولویت اول رشته های تخصصی مورد علاقه بر اساس مقطع تحصیلی شامل رشته های قلب و جراحی اعصاب برای دانشجویان ترم دوم و رشته پوست برای کارآموز سال اول، سال دوم و کارورز بود. در کل بیشترین رشته های تخصصی مورد انتخاب به ترتیب پوست (۴۱٫۴%)، رادیولوژی (۹٫۴%)و چشم (۷٫۹%)بودند. از بین متغیر های بررسی شده، مشکل سربازی (p<0.005) و جنس (p<0.02) ارتباط معنی داری با انتخاب رشته تخصصی نشان داد. مهم ترین عامل در انتخاب رشته تخصصی عوامل فردی و اقتصادی بودند که از بین عوامل اقتصادی، بازار کار(۰۴٫۱±۹۱٫۲) و از عوامل فردی، علاقه شخصی (۳٫۳۹±۰٫۸۶)، بیشترین ارتباط را داشت (p<0.0001) در مجموع از بین عوامل مرتبط، عامل اقتصادی (p<0.0001) مهم ترین عامل، عنوان شد.
نتیجه گیری: با توجه به نبودن تفاوت معنی دار رشته تخصصی انتخاب شده بین دانشجویان مقاطع مختلف، به نظر می رسد که عوامل از پیش تعیین شده ای مانند عوامل اقتصادی و فردی نقش مهم تری در انتخاب آنان دارد و مسوولان مربوطه می توانند با ایجاد گیرایی و افزایش انگیزه، تمایل دانشجویان پزشکی را به سمت رشته های مورد نیاز جامعه سوق دهند.