مقاله عوامل مرتبط با تداوم تغذیه کودکان با شیر مادر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با تداوم تغذیه کودکان با شیر مادر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذیه با شیر مادر
مقاله نوزادان
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصل معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فداکارسوقه ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: قوی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: احمدشعربافی منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شیر مادر بهترین انتخاب برای تغذیه شیرخواران است. اگر چه شروع تغذیه در غالب موارد با شیر مادر انجام می گیرد اما ادامه شیردهی در مواردی نادیده گرفته می شود. در این زمینه شناسایی عوامل مرتبط با تداوم شیردهی مادران حائز اهمیت می باشد.
هدف: هدف این مطالعه، تعیین عوامل مرتبط با تداوم تغذیه با شیر مادر در کودکان بستری می باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی – مقطعی بوده و گروه هدف آن ۴۷۰ نفر از مادران دارای کودک زیر ۲ سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور رشت می باشد، جمع آوری اطلاعات به مدت ۴ ماه از اول آبان تا پایان بهمن سال ۱۳۹۱ به طول انجامید. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش که شامل اطلاعات فردی – اجتماعی مادر و کودک، عوامل مرتبط با تداوم شیردهی و بخش سوم، پرسشنامه نگرش مادران در مورد شیردهی می باشد. این سه پرسشنامه محقق ساخته بوده و اطلاعات پس از جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (کای دو، فیشر وANOVA ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت برآورد ضرایب اثرات و شانس نسبی از روش رگرسیون لوجستیک چندگانه، بهره گرفته شد.
نتایج: یافته ها نشان داد اکثریت واحدها (%۵۷٫۶) شیردهی را حتی بعد از شش ماهگی ادامه داده اند. اما ۴۲٫۴ درصد آن ها کمتر از شش ماه به شیردهی اقدام نمودند. در مادرانی که شیر دهی را بعد از ۶ ماهگی نوزاد ادامه داده اند بین مدت تغذیه با شیرمادر با نارس به دنیا آمدن کودک (p<0.003)، اشتغال مادر بیرون از منزل (p<0.014)، ناکافی بودن شیر مادر (p<0.001)، امتناع کودک از تغذیه با شیر مادر (p<0.005)، مصرف قرص های ضدبارداری (p<0.001)، مصرف شیر خشک (p<0.001)، نگرش مادر نسبت به شیردهی (p<0.008) ارتباط آماری معنی داری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: مهمترین عوامل در عدم تداوم تغذیه با شیر مادر، مربوط به باور غلط مادران نسبت به نشانه های کفایت شیر مادر و مصرف قرص های ضدبارداری می باشد.