سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

سعید کریمی – دانشجوی دکترای آموزش کارآفرینی دانشگاه واگنینگن هلند
محمد چیذری – استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران- دانشکده کشاورزی
مارتین مولدر – استاد دانشگاه واگنینگن هلند-گروه مطالعات آموزش و صلاحیت
هارم بیمنز – دانشیار دانشگاه واگنینگن هلند-گروه مطالعات آموزش و صلاحیت

چکیده:

کارآفرینی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشوری ایفا می کند. بر اساس مطالعات انجام شده، قصد کارآفرینانه یکی از مهمترین پیش بینی کننده های رفتار کارآفرینانه یک فرد در آینده می باشد. پژوهش درباره این که چه عواملی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تاثیر می گذارد و باعث تشویق آنها به شروع کردن کسب و کار جدید می شود، یکی از پرسشهای مهم بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله تاثیر عوامل فرهنگی و محیطی بر توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد. داده های اولیه از یک نمونه مشتمل بر ۳۴۷ دانشجو که در هفت دانشگاه مختلف در درسهای کارآفرینی ثبت نام کرده بودند، جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها، رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعهنشان داد که اثرات حمایت خانوادگی ادراک شده، فرد گرایی و جمع گرایی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن بود کهسطح آموزش شناختن یک مدل نقش کارآفرین تاثیر مستقیمی بر قصد دانشجویان در زمینه شروع کسب و کار جدید دارد. ولیکن نتایج به دست آمده نشان داد که حمایت محیطی و دانشگاهی درک شده، موانع درک شده و فاصله قدرت اثر معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان ندارند.