مقاله عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل (بازماندگان از تحصیل) دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل محیطی و اجتماعی
مقاله ترک تحصیل
مقاله دانش آموزان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: زینال فام افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی عوامل محیطی و اجتماعی موثر در ترک تحصیل دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان میاندوآب انجام شد. جامعه آماری این تحقیق دو گروه دختران ترک تحصیل نکرده و ترک تحصیل کرده در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در سه پایه متوسطه شهرستان میاندوآب هستند که تعداد دختران ترک تحصیل نکرده ۴۰۸۵ نفر و تعداد دختران ترک تحصیل کرده ۶۰۴ بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انجام پذیرفت و از هر دو گروه به تعداد ۲۳۴ نفر ترک تحصیل و به همین تعداد نیز دانش آموز عادی (مشغول به تحصیل) که مجموعا ۴۶۸ نفر بود به عنوان نمونه تصادفا گزینش گردید. روش تحقیق حاضر علی – مقایسه ای بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است برای تعیین میزان تاثیر میزان متغیرها در فرضیه ها دو گروه از دختران (مشغول به تحصیل و بازماندگان از تحصیل) مقایسه گردیدند و اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون (t مورد بررسی قرار گرفت و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عوامل محیطی، خانوادگی، اقتصادی، عوامل مربوط به مدرسه ترک تحصیل، گروه همسالان بین دانش آموزان عادی و بازمانده از تحصیل متفاوت است و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار است یعنی عوامل ذکر شده بیشترین نقش را در ترک تحصیل دختران داشته است و همچنین اختلاف میانگین ترک تحصیل دانش آموزان بر اساس محیط زندگی (محیط روستایی و شهری) برابر ۱٫۲۸ است که نشانگر ترک تحصیل بیشتر دانش آموزان در محیط روستایی به محیط شهری می باشد ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. یعنی محیط زندگی نقش عمده ای در ترک تحصیل دانش آموزان دختر نداشته است.