مقاله عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های دولتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های دولتی ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله کارآفرینی سازمانی
مقاله محیط سازمانی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فهرجی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پور امیراشکان
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی پوران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهم ترین مساله در مطالعات مربوط به تغییرات سازمان ها، محیط پیرامون سازمان است. قلمرویی که سازمان ها در آن شکل گرفته و دستخوش تغییر می گردند. مولفه های محیطی سازه هایی هستند که برای ارزیابی و درک مفهوم محیط سازمان بکار می روند. در این پژوهش تلاش گردیده است تا ابعاد و مولفه های محیطی موثر بر کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های دولتی ایران شناسایی شده و میزان تاثیر آنها بر اقدامات کارآفرینانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی و از نظر زمان مقطعی می باشد. محیط این پژوهش را بیمارستان های قطب علمی کشور و نمونه آماری این پژوهش را ۵۰۰ نفر از مدیران میانی و کارشناسان این بیمارستان ها شامل: سوپروایزرها، سرپرستاران، پرستاران، و کارشناسان امور اداری که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا بوده و حداقل سه سال سابقه کار داشته باشند، تشکیل می دهد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد و برای تحلیل آنها از روش های تحلیل عاملی، تحلیل مسیر، برازش مدل و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد.
یافته ها: در پژوهش حاضر مقدار شاخص کفایت نمونه برداری (KMO) مولفه های محیطی ۸۳%، مقدار p-value زیر ۰٫۰۵ و دسته بندی صورت گرفته نیز ۸۹ درصد واریانس را می پوشاند که بیانگر مناسب بودن مولفه های استخراج شده محیطی است. مقادیر شاخص های نیکویی برازش GFI، CFI، NFI، RFI وIFI  مدل بالای ۰٫۹۹ و مقدار  RMSEA نیز ۰٫۰۵ و بسیار مناسب ارزیابی گردید. هم چنین ارتباط ابعاد محیط با یکدیگر و با متغیر وابسته کارآفرینی تایید گردید.
نتیجه گیری: عوامل محیطی شامل ابعاد پویایی، پیچیدگی، بخشندگی و تنازع و هم چنین مولفه های آنها در محیط پیرامونی بیمارستان های دولتی ایران وجود داشته و همگی بر کارآفرینی سازمانی آنها تاثیر مستقیم و معنی دار دارند. لذا در صورت سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب، شرایط موجود در محیط بیرونی برای تحریک، ایجاد انگیزه و سوق دادن این بیمارستان ها به سمت اقدامات کارآفرینانه سازمانی برای رویارویی با تحولات رو به تزاید کنونی مهیا می باشد.